امدادگران جنگ دوم جهانی بر بلندای «ستیغ اره‌ای»؛

کابوس مرگ، رویای رهایی

 زمانی که نام جنگ در جان آدمی پژواک می‌کند، یا کابوس ویرانی، آوارگی و آتشِ نشسته بر خانمان مردمان را به یاد می‌آورد یا تداعی‌گر قهرمانی، افتخار و دلاوری به شمار می‌آید. جنگ اما آن خیال‌پردازی نوجوانانه انسان نیست که در میدان‌های اروپای ١٩١۴ میلادی بزرگ‌سالان را نیز شیفته خود کرده بود.