دو كتاب منتشر نشده استاد؛

نگاهی به آثار جدید شهید مرتضی مطهری

به تازگی نیز انتشارات صدرا، ناشر تخصصی و اختصاصی آثار شهید مطهری دو کتاب جدید از او منتشر کرده است، کتاب نخست شناخت از نظر قرآن است که چنان که روی جلد آن مشخص شده، جلد نخست از مجموعه‌ای تحت عنوان معارف قرآن است.