امور فرهنگی خانه‌های دانشجویی؛

فراخوان دعوت به «کار دانشجویی» منتشر شد

امور فرهنگی خانه‌های دانشجویی واحد برادران و خواهران، برای سال تحصیلی ۹۵ – ۹۶ جهت تکمیل کادر اجرایی خود در خانه‌های دانشجویی از میان دانشجویان واجد شرایط، تعدادی عضو فعال را با عنوان کار دانشجویی پذیرش می‌کند.