معاون وزیر علوم:

ماموریت‌گرا کردن دانشگاه‌ها جزء سیاست‌ها و اولویت‌های وزارت علوم است

مجتبی صدیقی، معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان در آیین معارفه سرپرست دانشگاه شهرکرد، گفت: ماموریت‌گرا کردن دانشگاه‌ها جزء سیاست‌ها و اولویت‌های وزارت علوم بوده که باید مبنای کارها قرار گیرد .