سید جواد میری، جامعه‌شناس؛

جامعه دچار معلولیت فکری شده است

معلولیت جسمی یک فرد پیش و بیش از اینکه یک امر فردی باشد امری جمعی است. به این معنا که نشان از این دارد که جامعه ما در چه سطحی قرار گرفته و نسبت به مسئله معلولیت چه واکنشی یا عکس‌العملی نشان می‌دهد.