ناظر انجمن های علمی رفت

مریم ناظر ، مسئول سابق انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه علامه از این پس فعالیت کاری خود را در واحد کرسی های آزاد اندیشی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه پی می گیرد .