معاون مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت تاکید کرد:

استفاده از روانشناس تربیتی برای حل مشکلات سلامت روان دانشجویان

مریم بختیاری، معاون مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت گفت: ادارات مشاوره دانشگاه‌های علوم پزشکی باید برای حل مشکلات دانشجویان در حوزه مشاوره و سلامت روان، از یک روانشناس تربیتی استفاده کنند.