دومین کرسی‌ علمی-ترویجی دانشکدۀ ارتباطات بررسی شد:

نظریۀ تبخیر انتظار معنا «مرگ مولف» را رد می‌کند

عباس اسدی، عضو هیئت علمی‌دانشکدۀ ارتباطات در توضیح نظریۀ خود گفت: نظریۀ تبخیر انتظار معنا سعی دارد که نظریۀ دریافت را به چالش بکشد و برای اثبات ادعای خود مبنی بر رد این نظریه تمام واکنش‌ها را به جان می‌خرد.