مرکز آموزش زبان دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می‌کند:

برگزاری دوره‌های زبان‌های خارجی در دانشکده ادبیات

مرکز آموزش زبان دانشگاه علامه طباطبائی، دوره‌های مختلف زبان‌های خارجی را در دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبائی، برگزار می‌کند.