امیرمحمود حریرچی:

مردم وام می‌گیرند تا عمل زیبایی کنند!

این روزها به شدت شاهد تبلیغات و ترویج مصرف گرایی هستیم، آن‌چنان که حتی این مساله در فضای مجازی دامنگیر برخی جوانان شده است؛ جوانانی که فریب تبلیغات را خورده و در راستای انجام عمل‌های زیبایی نامتعارف گام بر می‌دارند.


تحلیل پدیده «مُد» از دیدگاه جامعه‌شناسی فرهنگ؛

«مُدگرایی» برای تأیید گرفتن از دیگران

نمی‌توان از مدهای فراگیر، متنوع و دائماً متغیر پوشش و پیرایش در دوره‌های پیشامدرن نشانی یافت؛ مثلاً در قرون گذشته، در یک جامعه‌ روستایی، این «سنت» و «عرف» بود که دست‌کم تا حد زیادی شیوه‌ پوشش و پیرایش افراد را تعیین می‌کرد؛ طبیعی به نظر می‌رسید که افراد یک قشر خاص همگی رفتار و سیمای مشابهی داشته باشند. در دوره‌ پیشامدرن، فردیت (تصمیم‌ها و سلایق محقق شدنی فرد) بسیار کمتر از آنچه امروزه -ظاهراً یا واقعاً-مجال بروز یافته، وجود داشت.