در گفت‌وگو با «محمد مهدی بهکیش» مسیر کارآیی دولت دوازدهم بررسی شد؛

مثلث نجات اقتصاد ایران

در آستانه چینش کابینه دولت دوازدهم، دکتر محمدمهدی بهکیش از الزامات تقویت ترکیب و کارآیی دولت جدید حسن روحانی سخن به میان آورده است. دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی، راه نجات اقتصاد ایران را در قالب یک چارچوب مثلثی تعریف کرده است.