نقش محرومیت‌زدایی از مناطق محروم در تداوم امنیت پایدار ایران بررسی شد؛

توسعه علیه تروریسم

گروه‌های تندرو و تروریستی که از حمایت‌های مالی برخوردارند، بخش‌های محروم و فقیر را محل خوبی برای تبلیغ تفکرات سلفی خود می‌دانند تا با وعده‌های جذاب مالی و امثال آن، جوانان این مناطق را به خود جذب کنند. روی این اصل، آیا می‌توان با اطمینان گفت که ریشه‌های گسترش تروریسم در خاورمیانه را در فقر و گرسنگی مردم محروم این بخش از جهان جستجو کرد. مسئولان سیاست خارجی ایران بارها درباره تاثیر کاهش فقر و محرومیت بر جلوگیری از رشد گروه‌های تندرو تاکید کرده‌اند.