به دلیل مخالفت خانواده؛

نامگذاری معبری به نام میرزاخانی منتفی شد

مجتبی شاکری، رئیس کمیته نامگذاری شورای اسلامی شهر تهران گفت: اجرای طرح نامگذاری معبر و یا مکانی به نام مریم میرزاخانی در پایتخت به دلیل مخالفت خانواده آن مرحوم منتفی شد.