انتقاد آبتین گلکار از وضعیت ترجمه؛

وقتی متن فارسی قابل خواندن نیست

آبتین گلکار معتقد است: بسیاری از مترجمان شناختی از زبان مبدا و مقصد ندارند و به این دلیل، حتی متن فارسی بسیاری از ترجمه‌ها قابل خواندن نیست.