نقدي به داريوش شايگان، نگاهي به معناي بازگشت به ناكجاآباد؛

شیفتگی در برابرغرب

مصاحبه با داریوش شایگان، سه‌شنبه ٧ دی ماه ١٣٩۵ در صفحه سیاست‌نامه روزنامه اعتماد، از منظر اینکه او خود را متفکری آزاد می‌داند تا فیلسوف، نشانه‌هایی از گرایش به نوعی غرب‌گرایی به صورت بومی‌گرایان فرهنگی راست‌کیش را در ذهن تداعی می‌کند، آنچنان که همانند دوران نوجوانی‌اش غرب برای او همه‌چیز است و هر چه غربی است را دوست دارد؛