نگاهی به یکی از مهم‌ترین آثار فلسفی قرن بیستم اثر آنری لوفه‌ور؛

متافلسفه، فضایی میان فلسفه و انقلاب

«فرافلسفه» یکی از وجه عمده فلسفه به ماهو فلسفه به شمار می‌رود که هدف اصلی آن ارزیابی خود فلسفه، روش‌ها و نظریات آن و همچنین بررسی شکست‌ها و ملزومات فلسفه برای تغییر در راستای نیل بیشتر به حقیقت است.