جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در سوئد:

مالکیت زنان؛ کالایی شدن زن

نگاه کالایی به زن خواه در حوزه فرهنگ و خواه از بعد حقوقی، مهم‌ترین چالش موقعیت زنان بویژه زن مطلقه است. این پدیده تالی حلقه‌های تودرتوی زنجیره ای از نگرش و کارکردهای کهن نسبت به موقعیت زنان است که هنوز نیز ادامه دارد.