گزارش/ گشتی در جغرافیای پهناور ایران؛

نمایشگاه مطبوعات به زبان‌ مادری

نام استان‌ها را با خود مرور می‌کنم، بار دیگر به دوران دبستان می‌روم و کلاس‌های جغرافیا که با نقشه ایران آشنایمان می‌کردند. حتی برخی از غرفه‌ها صنایع دستی خود را نیز به نمایش گذاشته‌اند، گویی اینان، چیزی فراتر از یک رسانه، نمایندگان دیار خود هستند. با این حال، قانون اساسی کشور، صراحتا از این مطبوعات حمایت می‌کند، اما آیا مطبوعات محلی و استانی هم گامی در راستای این قانون برمی‌دارند؟