مقايسه دو سرمشق در خاستگاه‌هاي اخلاقي براي كوشش‌هاي مدني در گفتاري از مقصود فراستخواه

فردگرایانه و دیگردوستانه؛ نگاهی به سنت‌های جوانمردی در ایران

گروه‌های فتوت در دو شکل عارفانه و پهلوانی مشاهده می‌شوند. آیین‌های پهلوانی با آیین مهری، خدای مهر و جست‌وجوی خدای حامی مردم و بینوایان و درماندگان و ستمدیدگان نسبت داشتند.