رئيس كميسيون سلامت شوراي شهر تهران خبر داد:

٧ هزار ساختمان ناایمن در تهران وجود دارد

حافظی، رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران بیان کرد: یکی از موضوعاتی که در کمیسیون سلامت و به ویژه کمیته ایمنی مورد پیگیری و بررسی قرار گرفت، شناسایی ساختمان‌های ناایمن در شهر تهران بود که در ادامه ۷ هزار ساختمان که از لحاظ ایمنی پرخطر، کم‌خطر و میانه‌خطر بودند شناسایی شدند.