ناصرفکوهی:

فیدل؛ در دو راهی نان و آزادی

بیلان جهانی فیدل کاسترو، از او یک «اسطوره» برای پایداری در برابر یک قدرت خودخواه و زورگو یعنی امریکا ساخته است؛ اسطوره‌ای که هر اندازه نفرت مردم جهان از زورگویی امریکایی‌ها بیشتر می‌شود، قدرت بیشتری می‌گیرد: مردمان اکثر پهنه‌هایی که این سلطه را تحمل کرده و زجر کشیده‌اند، حق داشته و دارند که در فیدل، دوستی برای خود و محرومیت‌هایشان ببینند.


محمد مهدی اردبیلی:

در باب وفاداری فیدل

یکی از بارزترین خصوصیاتی که دوستداران کاسترو در واکنش به مرگش به او نسبت می‌دهند، «وفاداری» است؛ یا اینکه «دست‌کم تا آخر پای حرفش ایستاد.» این وفاداری عمدتا به عنوان نکته‌ای مثبت در زندگی او لحاظ می‌شود. بله، قطعا اینکه کاسترو به کمک مردمش اجازه نداد کوبا مانند چین به شعبه‌ای سوسیالیستی از سرمایه‌داری بدل شود، قابل ستایش است.