محسن آزموده:

فیلسوفان از دنیا تا ایده‌ها

زندگی فیلسوفان همیشه ربطی به اندیشه‌های آنها ندارد. البته ممکن است بسیاری با این حکم مخالف باشند و بگویند اتفاقا آنچه یک فیلسوف می‌گوید و می‌نویسد، مثل هر آدم دیگری بر آمده از زندگی اوست، اینکه به چه چیزهایی می‌اندیشد نیز در اینکه آن فیلسوف چگونه بیندیشد و چطور اندیشه‌هایش را عرضه کند، تاثیر دارد.