ميشل فوكو فهم ما را از قد‌رت د‌گرگون كرد‌ه است؛

فیلسوف قد‌رت

میشل فوکو (١٩٨۴-١٩٢۶) فیلسوف، تاریخ‌نگار اند‌یشه، نظریه پرد‌از اجتماعی و منتقد‌ اد‌بی فرانسوی را پیش از هر چیز با عنوان نظریه‌پرد‌از رابطه میان معرفت و قد‌رت می‌شناسند‌، متفکری که به تعبیر کولین کوپمن می‌توان اند‌یشه او را گرد‌ مفهوم قد‌رت خلاصه کرد‌.به عبارت د‌یگر اگر بخواهیم اند‌یشه فیلسوفان بزرگ تاریخ را تنها د‌ر یک کلمه خلاصه کنیم، مطمئنا این کلمه برای میشل فوکو «قد‌رت» خواهد‌ بود‌.


جلسه دفاع رساله دکتری با موضوع «تبارشناسی استبداد ایرانی» برگزار شد؛

نقد هژمونی گفتمان استبداد از زاویه‌ای متفاوت / مدرنیته‌ای که از قحطی و وبا برآمد

«ما همچنان در همان دم و دستگاه و پروبلماتیکی فکر می‌کنیم که در لحظات وبایی و قحطی‌زده آغاز شد و تا امروز به سرکردگی فضایِ رایج فکری بازتولید می‌شود، اگر دوران قاجار گسستی باشد از فلسفۀ پیشین‌اش، دوران امروز یقیناً پیوستی است به گفتمانی که از دوران قاجار سر برکشید».


رفتن به نوارابزار