در حاشیه همایش «واکاوی منابع آموزش زبان فارسی» در دانشگاه شهید بهشتی؛

حداد عادل از غرفه انتشارات دانشگاه علامه بازدید کرد

رئیس فرهنگستان زبان فارسی از غرفه انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی در حاشیه برگزاری نخستین همایش واکاوی منابع آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان در دانشگاه شهید بهشتی بازدید به عمل آورد.