عضو سابق دفتر تحکیم وحدت:

تشکل‌های دانشجویی نباید به تریبونی برای احزاب تبدیل شوند

عضو سابق دفتر تحکیم وحدت گفت: بهتر است تشکل‌های دانشجویی به جای موضوع‌های سیاسی به مسائل اجتماعی بپردازند و سیاست را به عنوان روش استفاده کنند؛ تشکل‌های دانشجویی نباید به تریبونی برای احزاب تبدیل شوند.