در برنامه ۱۸۰ درجه انجام شد؛

مناظره پورحسن و قائدی درباره «فلسفه برای کودکان»

قاسم پورحسن، عضو هیئت علمی‌ گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبائی و یحیی قائدی، عضو هیئت علمی‌ گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارز‌می‌ در برنامه « ۱۸۰ درجه» درباره فلسفه برای کودکان مناظره کردند.