در دومین میزگرد بازخوانی منشور حقوق شهروندی مطرح شد؛

«حاکمیت»؛ مخاطب اصلی منشور حقوق شهروندی

در این جلسه «حسن جعفری‌تبار»، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم ‌سیاسی دانشگاه تهران و صاحب‌نظر در زمینه فلسفه حقوق مواردی را در نقد این فصل بیان کرد، هرچند که تأکید داشت؛ «اهمیت منشور و ابتکار و شجاعت پشت آن قابل کتمان نیست.»