شهریار زرشناس در نشست «روشنفکری در ایران»؛

تکنیک را کنار بگذاریم زندگی مختل می‌شود

جلسه پنجم از سلسله نشست‌های «سیر تطور روشنفکری در ایران»، هفته گذشته با حضور استاد شهریار زرشناس در پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی و به همت باشگاه هنر پژوهان جوان برگزار شد. زرشناس در این نشست به تبیین وجه تئوریک پدیده انقلاب صنعتی در عصر جدید پرداخت و گفت: با ظهور اومانیسم و انسان‌محوری به‌عنوان اندیشه اصلی جهان مدرن، انسان در مقام یک سوژه نفسانی قرار می‌گیرد.