عباس سلیمی نمین:

تحریف کودتا

چگونه می‌توان متبحرانه و غیرمستقیم تجربیات تاریخی مهم و تعیین‌کننده را کمرنگ و حتی محو ساخت؟ این سؤالی بسیار حیاتی است.