تمام ساکنان شهر بایگ، تولیدکننده نخ ابریشم هستند؛

قصه خواب کرم ابریشم

١۵٠ تا ٢٠٠ دستگاه از ١٢٠٠ دستگاه نخ‌ریسی فعالند هر سال در حدود ٧٠٠ تا ٨٠٠ تن نخ خارجی به کشور وارد می‌شود.