وحید شالچی در نشست «نگاهی به زیست شبانه در شهر تهران» مطرح کرد:

اتفاقات روز را می‌توان به خوبی در «شب» دید/ بحران طردشدگان فرهنگی

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی، با ارائه پیشنهاداتی برای برخورد با «زیست شبانه»، گفت: زندگی شبانه در تقابل با زندگی روزانه است، به این دلیل که نظارت اجتماعی در شب کاسته می‌شود لذا خیلی از کارها و فعالیت‌ها و کنش‌هایی که در روز صورت نمی‌گیرد، در شب صورت می‌گیرد.