منصوره طالبیان:

سیستم آموزش و پروش ایران مبتنی بر محرک_پاسخ است/ باید روح دانش‌آموز در اولویت باشد

موضوع این هفته سه‌شنبه‌های مشاوره‌ای «رویکردهای مختلف آموزشی کودکان در کشورهای مختلف» بود بر همین مبنا منصوره طالبیان، دانشجوی دکترای رشته مشاوره به ارائه مطالبی در این خصوص پرداخت.