شهریار زرشناس در نشست «روشنفکری در ایران»؛

تکنیک را کنار بگذاریم زندگی مختل می‌شود

جلسه پنجم از سلسله نشست‌های «سیر تطور روشنفکری در ایران»، هفته گذشته با حضور استاد شهریار زرشناس در پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی و به همت باشگاه هنر پژوهان جوان برگزار شد. زرشناس در این نشست به تبیین وجه تئوریک پدیده انقلاب صنعتی در عصر جدید پرداخت و گفت: با ظهور اومانیسم و انسان‌محوری به‌عنوان اندیشه اصلی جهان مدرن، انسان در مقام یک سوژه نفسانی قرار می‌گیرد.


در یک گزارش پژوهشی شناسایی شد؛

سرعت‌گیرهای صنایع آینده‌

صنعتی شدن یکی از مهمترین لازمه‌های زندگی در جامعه معاصر است. ویژگی اصلی صنعتی‌شدن، تولید به روش ماشینی است که پایه رشد فزاینده توان تولید، بهره‌وری و نیز تخصصی شدن اقتصاد در همه ابعاد به‌شمار می‌رود. اما شواهد حاکی از ان است که ایران از این حیث در شرایط مطلوبی به سر نمی‌برد.