محمد زاهدی اصل:

نفوذ ابزارهای هوشمند در زندگی

مددکار اجتماعی عنوان کرد: ارتباطات خویشاوندی مثل گذشته نیست، در حالی که در باورهای دینی ما تاکید به صله رحم و رفت و آمد بسیار شده است. در نتیجه دیدار و حمایت افراد از هم به علت استفاده از ابزارهای هوشمند کمرنگ شده است. این در حالی است که باید ابعاد این مسئله بررسی شود تا تبعات آن کاهش یابد.