هادی خانیکی مطرح کرد؛

اصلاحگری، راهی برای رسیدن به جامعه بلند‌مدت

نوع مواجهه هر نظریه‌پردازی با مسائل پیرامون خودش و نوع مواجهه دیگران با آن اندیشه و گونه‌شناسی مسائل و دغدغه‌هاست که تخصص و نظریه‌پردازی مسئله‌محور می‌تواند برای جامعه علمی و فرهنگی، اجتماعی، جامعه مدنی و جامعه سیاسی سودمند باشد.