چشم‌انداز اجتماعی و اقتصادی آبادی‌های ایران در مسیر تاریخ

روستا در سپیده‌دم تاریخ

واحدهای اجتماعی همچون ده و روستا در ایران پیشینه‌ای دیرینه دارند. اصطلاح‌هایی مانند دستکرت، آبادی، دیه، تسوک، روستاک و روستا در منابع تاریخی، به زیست‌گاه‌هایی اشاره دارند، که در آنجاها معیشت بر کشت و ورز و پیوندهای اجتماعی بر خون و خویشاوندی استوار بوده است، به گونه‌ای که در کنار فعالیت‌های زراعتی، زنان و مردان روستایی به نگهداری دام‌هایی چون گاو و گوسفند و انجام کارهایی مانند صنایع دستی نیز اشتغال داشتند.