گفت‌و‌گو با صادق زیبا کلام درباره «قاب‌ها»؛

این عکس‌ها با من حرف می‌زدند

قاب های روی دیوار بیش از هر چیز نشان دهنده علایق استاد است؛ کسی که هم دستی بر آتش روزنامه نگاری و تحلیل مسائل سیاسی دارد و هم تاریخ تدریس می کند و علوم سیاسی. ویژگی اغلب عکس ها همین تاریخی بودنشان است.