در همایش «بررسی وضعیت آموزش زبان فارسی در جهان» مطرح شد؛

تمیم‌داری: فرهنگ ادبی انگلستان و آمریکا تحت تاثیر سعدی است/ صحرایی: کرسی زبان و ادبیات فارسی در بسیاری از دانشگاه‌های جهان وجود دارد

مدنیت، فرهنگ ادبی و هنری در انگلستان و آمریکا تحت تاثیر شاعران ایرانی از جمله سعدی است به همین منظور کتابی با عنوان «استاندارد مرجع آموزش زبان فارسی» برای آموزش سطح‌های مختلف زبانی فارسی‌آموزان تالیف شده است.