كارشكني حزب توده در روايت آبراهاميان ناديده گرفته شد؛

حلقه مفقوده/ پاسخ به تحلیلی جانبدارانه از افشای مدارک جدید امریکا درباره ٢٨ مرداد

بعد از انتشار اسناد جدید آمریکا در مورد کودتای ٢٨ مرداد روزنامه «اعتماد» اقدام به انتشار یادداشتی از یرواند آبراهامیان کرد که با نقد برخی صاحب‌نظران از جمله فریدون مجلسی مواجه شد. اینک نقد فریدون مجلسی نسبت به یادداشت مذکور از نظر می‌گذرد.