استاد اقتصاد دانشگاه‌الزهرا:

مردم، ‌بزرگترین سرمایه اقتصاد مقاومتی

یک اقتصاددان عنوان کرد: تولید فرهنگ را نمی‌توان تنها به اقتصاد تقلیل داد آن هم در دنیایی که بشدت نابرابری در حال بازتولید و ترویج است و همه‌چیز به عرصه عرضه و تقاضا و بازار واگذارشده است.