نظام دانشگاه و آينده فلسفه در ايران با سخنراني حداد عادل، منصوري و شاپور اعتماد برگزار شد:

پیشرفت یا پسرفت؟

بررسی رویکردها، سیاستگذاری و علوم انسانی» که عصردوشنبه ۲۹ آذرماه از سوی مرکز سپهر اندیشه جهاد دانشگاهی و انجمن علمی فلسفه دانشگاه تهران در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد، حداد عادل قایل به پیشرفت فلسفه در ایران است اما به باور منصوری و اعتماد کشتی فلسفه به گل نشسته است.