محمد مهدی اردبیلی:

در باب وفاداری فیدل

یکی از بارزترین خصوصیاتی که دوستداران کاسترو در واکنش به مرگش به او نسبت می‌دهند، «وفاداری» است؛ یا اینکه «دست‌کم تا آخر پای حرفش ایستاد.» این وفاداری عمدتا به عنوان نکته‌ای مثبت در زندگی او لحاظ می‌شود. بله، قطعا اینکه کاسترو به کمک مردمش اجازه نداد کوبا مانند چین به شعبه‌ای سوسیالیستی از سرمایه‌داری بدل شود، قابل ستایش است.