نشست علمی حوزه‌های مختلف دور میز بلوغ؛

فاصلۀ سن بلوغ زیستی و اجتماعی نتیجه پافشاری بر ساختار دموکراتیک خانواده است

نشست تخصصی «بررسی ابعاد و پیامدهای افزایش فاصله سن بلوغ زیستی و سن بلوغ اجتماعی- اقتصادی» با حضور استادان و کارشناسان حوزه‌های مختلف علوم اجتماعی و با ابعاد مختلف و از منظر رشته‌ها و رویکردهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت.