گذری بر بلایی که به جان سینما و فرهنگ افتاده است؛

قاچاقی از جنس هنر هفتم!

بعضی از موضوعات و رخدادها تنها به یک حوزه خاص مربوط نمی‌شوند، بلکه بخش‌هایی از هر فضایی را اعم از اقتصاد، سیاست، فرهنگ و حتی هنر را هم دربرمی‌گیرند. از جمله نمونه این رخدادها که بحث آن همیشه مطرح بوده وهست، موضوع قاچاق است؛ مسئله‌ای که با قدرت در خیلی از بخش‌ها ریشه دوانده است.