شاعر

سعید بیابانکی

سعید بیابانکی، شاعر، قطعه شعری متناسب با ماه محرم سروده‌اند که در پی می‌آید.