محمدهادی میرشمسی:

باطل شدن قرارداد برای فرایند تجاری‌سازی اختراع خطرناک است

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی گفت: امروزه در ایران بر عکس قانون سال ۱۳۱۰ که قانون ثبت اختراعات بود، نوشتن، شرط قرارداد سسیون(واگذاری) نیست بلکه امروزه می‌توانیم عقد سسیون را به صورت شفاهی نیز منعقد بکنیم.