هادی خانیکی در سومین کرسی نظریه‌پردازی دانشکدۀ ارتباطات:

جامعۀ نظاره‌گر جامعۀ سست‌کوش است

هادی خانیکی، عضو هیئت علمی دانشکدۀ ارتباطات گفت: جامعۀ نظارتی، جامعه‌ای است که رسانه‌های جدید امکان نظارت و کنترل نظام‌های سیاسی را بر شهروندانشان بیشتر کرده‌اند.