آنچه شما را به سمت یک استخدام اشتباه سوق می‌دهد؛

روش‌های عملی برای کاهش سوگیری در فرآیند استخدام

وقتی صحبت از سوگیری‌ها و استخدام می‌شود به گفته بانت «مدیران باید به‌طور وسیع در مورد روش‌هایی برای ساده‌سازی و استانداردسازی این فرآیند فکر کنند.» برای شروع، باید بدانید که تعصب‌های دخیل در فرآیند استخدام چه چیزهایی هستند و چگونه عمل می‌کنند.