محمدسعید ذکایی در «اولین همایش ملی مسائل اجتماعی زنان»: (29)

زن بودن در جامعه شهری مدرن پروژه سخت و دشواری است

استاد مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به دستفروشان زن در مترو و با بیان اینکه زن بودن در جامعه شهری مدرن پروژه سخت و دشواری است، گفت: مدل متفاوتی از زنانگی در مترو به نمایش درآمده است؛ به نظر می‌آید تداوم تقسیم کار جنسیتی در فضاهای مدرن شهری در مترو دریافت، معنا و قالبی از تقسیم کار سنتی زنان و مردان است.