وحید آگاه

رؤیای رهایی وکالت از اسارت اقتصاد

هنگامی که لشکری با داشتن مدرک کارشناسی حقوق که دیگر نه کیفیت گذشته را دارد و نه جایگاه قبلی و حسابی از سکه افتاده، یکی دوبار در آزمون موفق نمی‌شوند، به فکر تغییر قاعده بازی شده و نتیجه، فراخوان حذف آزمون است و خدا عاقبتمان را به خیر کند. وضعیت نامطلوب فعلی اما، فقط به‌دلیل وضعیت غمناک آموزش و راه‌های متعدد ورود به این حرفه نیست. داخل هم که آمدی، برای حوزه‌های اصلی عدالت، باید بسیار هزینه داد و از خیر یک زندگی نرمال گذشت.